top of page
55F795E9-5155-4701-849A-22581A9D6E16
Rehab Hospital Waiting Area (6)
Rehab Hospital Waiting Area (7)
Rehab Hospital Waiting Area (5)
Rehab Hospital Physicians Lounge (3)
Rehab Hospital Registration
Rehab Hospital Keiki Area
Rehab Hospital Exam Rm (2)
Rehab Hospital Offices (2)
Rehab Hospital Office
Rehab Hospital Toilet Rm (2)

R e h a b i l i t a t i o n  H o s p i t a l 

o f  t h e  P a c i f i c

H A W A I I

bottom of page